گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو

logofelezkar300x300

 با خاتمه موقت اعتصاب دیماه کارگران در مورد افزایش حقوق ، مدیریت با اعلام اینکه می خواهد طبقه بندی مشاغل را اجرا کند از همه سالن ها خواست که از هر شیفت هر سالن ، یک نفر به نمایندگی از طرف کارگران معرفی شوند تا موضوع طبقه بندی مشاغل صورت بگیرد. به همین خاطر از طرف کارگران بخصوص مونتاژ1 و مونتاژ2 ،سالن ال 90، سالن وانت، 4 سالن رنگ ، تعمیرات، انبار…. کارگرانی انتخاب شده و به مدیریت معرفی شده اند تا در 15 بهمن ماه با مدیریت مذاکره کنند. در هفته گذشته مدیریت ایران خودرو بیشتر کارگران شرکت های پیمانکار را به قراردادی تغییر وضعیت داد. قرار است خواسته های زیر در مذاکره با مدیریت مطرح شود :

1-افزایش حقوق 35 درصدی غیر از افزایش حداقل حقوق هر ساله

2- کلیه کارگران شرکت های پیمانکاری تغییر وضعیت یافته به قرار دادی تبدیل بشوند

3- طبقه بندی مشاغل در کلیه قسمت های ایران خودرو اجرایی شود.

4- شوراهای کارگری در قسمت های مختلف ایران خودرو تشکیل شود

5- پرداخت پاداش عقب افتاده

کارگران برای آنکه سرشان کلاه نرود از مدتی قبل قانون کار قسمت طبقه بندی مشاغل را می خوانند. امیدواریم بتوانیم با گرفتن دفتری با همفکری دیگر کارگران خواسته های بالا را به انجام برسانیم.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزار مکانیک 9/11/1393

Share on Google+Share on Facebook