ذوب آهن به همه کارگرانش شیر نمی دهد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، از سه سال پیش تاکنون مدیریت ذوب آهن اقدام به قطع شیر سهمیه ای کارگران ذوب آهن نموده است و این فقط در راستای سودجویی و بی اعتنایی به سلامت کارگران و کارکنان ذوب آهنی است. مدیریت ذوب آهن معتقد است شیر باید به کسانی داده شود که: “بر اساس شاخص های

بیماری زایی افراد و براساس لیست ارایه شده توسط مدیریت سازماندهی می شود.”

خاصیت دادن شیر به همه کارکنان ذوب آهن برای پیشگیری از آلودگی های ناشی از بخارات و هوای مسموم بوده است نه بر اساس سلیقه و یا بیماری زایی. شیر نیز مانند کفش کار و یا لباس کار، یکی از بخش های کوچک دستمزد است که باید توسط کارفرمایان رعایت گردد.

Share on Google+Share on Facebook