#نه_به_گرسنگی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به آگاهی کارگران از قدرت خود امروز ٢٢ شهریور کارگران داربست بند شرکت گاما به دلیل افزایش نیافتن حقوقشان و عدم پرداخت حقوق بر مبنای کمپین ٥ ام همگی دست از کارکشیده و قراردادهایشان را تسویه کرده و راهی خانه شدند.

این آموزشی است که هر کارگری باید یاد بگیرد:« اگر برای من کار کردن جز برده گی سودی ندارد دلیلی برای کار نیست. من بیکار می شوم اما شرکت بیشتر از من ضرر خواهد کرد»

بدانیم، کارفرماها نمی توانند به جای ما کار کنند و داربست بسته و فیتر کنند و جوش بدهند و عایق کاری و برقکاری انجام بدهند. چرا که اگر می توانستند تاکنون کرده بودند.

از همه برادران داربست بند می خواهیم این شرکت را تحریم کرده تا برادرانشان بتوانند خواسته های خود را به شرکت تحمیل کنند.

کارگر برادر کارگر

پیروزی هر کارگر پیروزی تمام کارگران

متحد باشیم!

Share on Google+Share on Facebook