سود ذوب آهن کجا هزینه می شود؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت ذوب آهن اعلام کرد:« میزان درآمد ناشی از فروش داخلی و صادرات این شرکت فقط در مردادماه امسال نسبت به سال گذشته ٤١ درصد افزایش سود داشته است»

این در حالی است که کارگران می گویند: ١- چرا مازاد سقف اضافه کاری کارکنان به جای هم شیفت حذف شده است؟ ٢- رسیدگی به مشکلات تاسیساتی و تعویض شیرآلات فرسوده قسمت های مختلف کارخانه سالهاست به تعویق می افتد؟

کارگران به جا و دقیق می پرسند سود ذوب آهن کجا هزینه می شود؟

Share on Google+Share on Facebook