پیمانکار خطاکار سیکل ترکیبی ارومیه!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت تنش گستر مبین به پیمانکاری آقای موسوی به تعهداتش نسبت به ١٠٠ کارگری که برایش کار کرده اند عمل نمی کند. ایشان که تا مردادماه با کارگران کار را به اتمام رسانده است نه تنها دستمزدهای خردادماه کارگرانش را نداده است بلکه به تماس هایی که با تلفنش ٠٩١٣٣٨٥٧ توسط کارگران گرفته می شود پاسخی نمی دهد و کارگران را سرگردان گذاشته است.

برادران کارگر این نام را به خاطر بسپارند و برایش کار نکنند تا درس عبرتی شود برای دیگر پیمانکاران خطا کار.