” حمایت سندیکاهای کارگری انگلیس از اعتراضات کانون صنفی معلمان ایران “

NUTSmallخبر ارسالی از طرف فدراسیون های کارگری انگلیس به روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک رسیده است: