شرکت های متقلب را بشناسیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت آزمون فلز پارس که در واحد 108 فاز 22_24 و همچنین BUj در عسلویه مشغول کار است نه تنها حقوق کارگرانش را مشخص نکرده بلکه با این عمل کارگرانش را سرگردان نموده است و کارگران تکلیف خود را نمی دانند. بخصوص اینکه در فاز 22_24 کمتر از دوماه کار باقی مانده دارد. در ضمن وضعیت رفاهی بسیار افتضاح است. خوابگاههایش کثیف و با وجود بیماری کرونا 38 نفر را در 6 خوابگاه جای داده اند. سرویس بهداشتی اش بسیار کثیف و برای این تعداد کارگر کم بوده و همیشه صف کارگران منتظر دستشویی را می توان مشاهده کرد.

اگر کارگری که منتظر خالی شدن دستشویی است چند دقیقه ای دیر به محل کار برسد با کسر کار مواجه خواهد شد. دستمزد اسفند پرداخت نشده عیدی و سنوات کارگر تسویه نشده است.

در این شرکت با وجود بیماری کرونا هفته ای یک ماسک به کارگران می دهند. آنهم باید با امضای سرپرست باشد. در کنار دستگاه انگشت نگاری الکل وجود ندارد. چایی و قند و شامپو به کارگران داده نمی شود. خوابگاهها به دلیل تمیز نشدن مرتب، بوی تعفن می دهد و پتوها و تشک بسیار کثیف هستند. وعده غذایی بسیار نامناسب و افتضاح است.

Share on Google+Share on Facebook