آزادی بیان تعطیل نخواهد شد!

در یک ماه گذشته سایت کانون صنفی معلمان به دلیل اعلام اعتصاب در مقابل مجلس فیلتر گردید. با حمایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک از اعلام اعتصاب کانون صنفی معلمان سایت دو زانه سندیکای ما نیز فیلتر شد. با اوج گیری تصویب حداقل دستمزد و اشتیاق زحمتکشان از اخرین رویداد ها و همچنین اطلاع از نظرات سندیکاهای کارگری شاهد فیلتر شدن سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی هستیم. ما ضمن اعتراض از مسدود کردن سایت های مستقل کارگری هم صدا با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی اعلام می کنیم: فریاد حق طلبی را خاموشی نیست! و از مسولین می خواهیم هر چه سریعتر نسبت به رفع کارشکنی و فیلتر علیه سایت های خبری سندیکاهای کارگری  ، دست از آزار و اذیت و تعقیب و مراقبت اعضای این سندیکاها و تشکل های مستقل  بردارند.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
16/12/1393
Share on Google+Share on Facebook