منت گذاری بر سر بازنشستگان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، رییس سازمان تامین اجتماعی آقای سالاری در دیدار با آیت اله عرفی مدیر حوزه علمیه گفته اند:« طی ١٤ ماه گذشته حقوق همه بازنشستگان ٢و نیم برابر شده است»

اینکه چگونه مستری بازنشستگان دو برابر شده است را جادوگری چون او می تواند ادعا کند. اول سال ١٣٩٩ مستمری یک بازنشسته با ١٠ سابقه ٦ صد و پنجاه تومان بود که با همسان سازی اول به ٨٠٠ هزار تومان و در آخر اردیبهشت ١٤٠٠ به یک میلیون ٣٠٠ و ٣٠ هزار تومان رسیده است. نمی دانیم یا ما حساب بلد نیستیم یا باز هم نرم افزارهای سازمان تامین اجتماعی به ایشان غلط آمار داده اند.

Share on Google+Share on Facebook