درود بر شرفت، قاضی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در پی احضارها و پرونده سازی های غیر قانونی در رابطه با بازنشستگان معترض، در تاریخ 22/2/1400 آقایان احمدولی پوریان، سید حسین حسینی نژاد، داود نعمتی، منصور دشتستانی، عباس عابری، عظیم امامی آشتیانی و خانم زهرا مهری به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی روز 11 اردیبهشت سال 1400 به دادگاه احضار شدند.
رای بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 (شهید مقدس«امنیت») تهران آقای آرمین فدایی زاده در رابطه با افراد بالا چنین است:
نامبردگان که از بازنشستگان کشور می باشند با حضور در تجمعات اعتراضی اقدام به سردادن شعار نموده و این اقدام می تواند در راستای جریان های معاند باشد، اعلام می گردد که صرف شرکت در تجمع صنفی فاقد وصف کیفری می باشد. لذا نظر به جرم نبودن عمل ارتکابی و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی، منع تعقیب نامبردگان صادر و نظر به فقدان شاکی خصوصی قطعی اعلام می گردد

درود به شرفت آرمین فدایی زاده قاضی با وجدان.

Share on Google+Share on Facebook