نه به بی قانونی و گرسنگی (٢٩)

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا امروز ٢٧ تیرماه شرکت آریا پالایش بویراحمد هم با کارگرانش بر طبق مفاد کمپین ٢٠ – ١٠ قرارداد بست. ما این پیروزی را به همه کارگران پروژه ای، به ویژه کارگران این شرکت تبریک می گوییم. همچنین در راستای حمایت های کارگران از کمپین امروز هم کارگران پروژه ای دهدشت، لردگان و ریگ و اصفهان با کمپین تجدید پیمان کردند.

بعضی از دوستان مدام سوال می کنند نتیجه کمپین چه شد؟ با یک حساب سرانگشتی ساده می توان توازن قوا را در حال حاضر بررسی کرد. اگر هر شرکت ده عدد ماشین آلات سنگین داشته باشد فقط ماهی بالای یک میلیارد باید اجاره دهد. اجاره خوابگاه، حقوق نفرات ستادی و… با این حساب اگر نفراتی که اعتصاب کردن بطور قاطع پشت کمپین باشند و در سر حرف خود:« که با حقوق طبق کمپین بر سر کار برمی گردیم» بی تردید پیروزی با ماست چرا که دولت و شرکت های مادر پیمانکاری نمی توانند پروژه های خود را عقب بیاندازند، لذا از سود خود کمی صرفنظر کرده تن به خواسته های ما خواهند داد. فقط باید در ایمانمان محکم بوده و صبرمان را از دست ندهیم.

هنوز هم مهمترین راهکار گفتگو با کارگرانی است که سرکارند. باید آنها را مجاب کنیم که پیروزی ما پیروزی آنها نیز هست پس به ما بپیوندند. به جز ما هیچکس نمی تواند پروژه ها را راه بیاندازد. کارگران بیکار مطمئن باشند که کارفرمایان برای جبران این تاخیر مجبورند به جای ٥٠ کارگر ٧٠ کارگر بگیرند تا پروژه را به موقع تحویل دهند.

پیروزی هر کارگر، پیروزی تمام کارگران است.

متحد هستیم و متحد می مانیم

کارگر برادر کارگر

Share on Google+Share on Facebook