نه به بی قانونی و گرسنگی! (٣٠)

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢٨ تیرماه کمپین همچنان استوار به کار خود ادامه می دهد. از شرکت اکسیر صنعت باختری فاز ۱۴ خبر می رسد که شرکت می خواهد دوتا کارگاه را یکی کرده و تعدادی هم را هم تسویه حساب کند چون ضررهای شرکت زیاد شده است. معنی این حرکت شرکت این است که کارگری را برای کار پیدا نکرده اند.

از طرف دیگر هم خبر می رسد کارگران پروژه ای ساکن در فولاد شهر اصفهان و کارگران پروژه ای روستای پیان هم در گردهمایی امروز خود با کمپین ٢٠ – ١٠ تجدید پیمان کردند.

بی تردید همبستگی ما باعث پیروزی خواهد شد و کارفرمایان مجبورند که به خواسته های کمپین سر خم کنند.

برادران بهترین راهکار برای پیروزی، صحبت کردن با کارگرانی است که همچنان در حال کار هستند. اگر بتوان آنها را قانع کرد که دستاوردهای کمپین منافع آنان را بهتر به انجام خواهد رساند و حقوقشان بیشتر خواهد شد بی تردید به ما خواهند پیوست.

به قول های بی پشتوانه کارفرمایان توجه نکنیم که آنها می خواهند ما را به سرکار کشانده و با چرب زبانی وادار به کار کنند.

به جز ما هیچکس نمی تواند پروژه ها را راه بیاندازد. کارگران بیکار مطمئن باشند که کارفرمایان برای جبران این تاخیر مجبورند به جای ٥٠ کارگر ٧٠ کارگر بگیرند تا پروژه را به موقع تحویل دهند.

پیروزی هر کارگر، پیروزی تمام کارگران است.

متحد هستیم و متحد می مانیم

کارگر برادر کارگر

Share on Google+Share on Facebook