نه به بی قانونی و گرسنگی!(٣٢)

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٣٠ تیرماه کمپین همچنان با تکیه بر کارگران مقاوم خود پر قدرت به پیش می رود. دیروز هم یکی دیگر از پیمانکاران به نامه مجتبا سلطانی با کارگرانش بر طبق مقررات کمپین قرارداد بست. در این قرارداد ١٦٠ ساعت کار برای ٢٠ روز کار و مزایایی قانونی با ٢٧ میلیون تومانی بسته شد که این پیروزی را به همه کارگران کمپین ٢٠ -١٠ تبریک گفته باز هم اعلام می کنیم پیروزی هر کارگر پیروزی همه کارگران است.

پیمانکاران که قدرت کمپین را دیده اند برای فریب کارگران به آنان می گویند بیایید قراردادهای صوری بسته تا اگر کارگران کمپینی از شما پرسیدند چرا سرکار رفته اید قراردادها را نشان بدهید تا شما را خائن ندانسته شما هم به سرکار برگردید. این پیمانکاران فکر می کنند کارگر آگاه پروژه ای را می توانند با یک آب نبات گول بزنند.

در همین بین شرکت فلات قاره با ٢١ روز کار و ٩ روز مرخصی و ٢ میلیون افزایش حقوق برای همه موافقت کرده است اما کارگران این پیشنهاد را رد کرده خواهان ٢٠ – ١٠ گفته شده هستند.

خبر رسیده است ولید شکوری کارگر پتروشیمی رجال و چند کارگر دیگر از کار اخراج شده اند که پیام ما به آنان این است که ارتباط خود را با کمپین قطع نکنید تا در زمان مناسب جواب این کار اخراج کنندگان را بدهیم. کمپین حامی همه کارگران است و کارگران اخراجی در این کمپین برایمان ارجحیت خاصی خواهند داشت.

بی تردید همبستگی ما باعث پیروزی خواهد شد و کارفرمایان مجبورند که به خواسته های کمپین سر خم کنند.

برادران، بهترین راهکار برای پیروزی، همچنان صحبت کردن با کارگرانی است که در حال کار هستند. اگر بتوان آنها را قانع کرد که دستاوردهای کمپین منافع آنان را بهتر به انجام خواهد رساند و حقوقشان بیشتر خواهد شد بی تردید به ما خواهند پیوست.

به قول های بی پشتوانه کارفرمایان توجه نکنیم که آنها می خواهند ما را به سرکار کشانده و با چرب زبانی وادار به کار کنند.

به جز ما هیچکس نمی تواند پروژه ها را راه بیاندازد. کارگران بیکار مطمئن باشند که کارفرمایان برای جبران این تاخیر مجبورند به جای ٥٠ کارگر ٧٠ کارگر بگیرند تا پروژه را به موقع تحویل دهند.

پیروزی هر کارگر، پیروزی تمام کارگران است.

متحد هستیم و متحد می مانیم

کارگر برادر کارگر

Share on Google+Share on Facebook