نه به بی قانونی و گرسنگی! (٦٥)

کمپین ٢٠ – ١٠ پیروز شده است!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٤ شهریور قراردادهای بسته شده با فیترهای گروه صنعتی نجف پور شهنی در پتروشیمی مبین عسلویه منتشر شد که بر مبنای مقررات کمپین است. با این حساب ٢٠ پیمانکار و شرکت بر طبق کمپین تاکنون قرارداد بسته اند که نشان از پیروزی کمپین دارد.

آخرین خبر از مذاکرات کارگران با پتروشیمی بوشهر اینکه پتروشیمی با کمپین موافقت کرده و قرار است شنبه از قراردادها رونمایی شود. در پتروشیمی مروارید نیز یکی از کارگران اطلاع داده که با جوشکاران ۲۵ میلیون تومان قرارداد بسته شده است.

دیروز در خبرها نوشته بودیم که کارگران پروژه ای شالوده شایان با تجمع مقابل درب پالایشگاه بید بلند از کارگران اعتصاب شکن خواستند به کمپین بپیوندند که متاسفانه دیشب مخفیانه به کارگاههای خود برگشته اند. این عمل ضد کارگری که توسط مدیریت و سرپرستان برنامه ریزی شده است از چشمان تیزبین کمپین دور نمانده و به موقع پاسخ داده خواهد شد.

به کارگران مخازن ذخیره سازی قشم شرکت فرازان سازه هشدار می دهیم گول حرف های مسلم شیرانی را نخورند که مطابق کمپین قرارداد می بندد. اگر راست می گوید یکی از قراردادهایش را منتشر کند. این شرکت با این ترفند که هربار تعدادی کارگر آورده مقداری از کارش را پیش برده و بعد چند روز امروز فردا کردن برای بستن قرار داد، مبلغی را پیشنهاد می دهد که کارگر نه راه پس دارد نه راه پیش. شرکت فرازان سازه قشم به سرپرست کارگاهی بابک حراجی و مدیریت محمدی و کارفرما شرکت اسفالت طوس. برای این دغلکاران کار نکنیم.

آقای(سرور کیانپور) پیمانکار شرکت سازه پاد واقع در سایت یک پتروشیمی بوشهر و (فضل اله استوان)جانشین کارگاه، تلاش بی ثمر شما برای بردن جوشکار و فیتر و مونتاژکار با شرایط قبلی با شکست روبرو خواهد شد. آقای فضل اله استوان گفته ای« دیگه کمپین شکست خورده و کارگرها مجبورند از گرسنگی سرکار برگردند» گرسنه هستیم اما به کمپین پشت نخواهیم کرد. بدانید که خانواده تان خواهد فهمید که چه جور نانی را به خانه می برید، آنگاه دیدن شما تماشا دارد. البته همه ما می دانیم که به سازه پاد تا ١٥ شهریور فرصت داده اند که کارگاه را فعال کند وگرنه خلع خواهید شد. کارگران با نیامدن به سرکار، شرکت سازه پاد را خلع کرده اند به فکر کار دیگری باشید. کمپین پیروز شده است و پیروز خواهد ماند.

دوستان، اتحاد ما توانست کمپین را پیروز کند. برای تکمیل این پیروزی باید همه رشته های پروژه ای نه فقط جوشکاران، بلکه همه بر طبق کمپین مشغول کار شوند تا پیروزی تکمیل شود.

کارگر برادر کارگر

متحد هستیم و متحد می مانیم.

Share on Google+Share on Facebook