مدیریت مدرن در ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مدتهاست کارگران ایران خودرویی در مورد عدم مدیریت درست در مورد پوشاک به مدیریت اعتراض می کنند. بعد از عرضه ماسک های بی کیفیت در ایران خودرو و سپس تاخیر در دادن لباس و کفش کار بعد از سه سال به کارگران سالن رنگ ٢ و توزیع سهمیه لباس و لوازم حفاظتی که باید امری عادی در عرصه کار باشد، بسیار محدود بوده و کارگران با عینک های غیر قابل استفاده کار می کنند، چشممان به لباس کار هایی با جنس نامناسب هم روشن شد و اعتراض کارگران را برانگیخته است.

مدیریتی که بعد از ٤٠ سال بعد از انقلاب هنوز نتوانسته لباس کار استاندارد شرکت خودروسازش را طراحی و تهیه کند بی عرضه ننامیم چه بنامیم؟

Share on Google+Share on Facebook