یکشنبه های اعتراض در رشت!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در روز یکشنبه ۱۲ دیماه در بلوار گلسار رشت، ساعت ۱۰/۳۰ دقیقه بیش از صد نفر از بازنشستگان مقابل سازمان تامین اجتماعی با شعارهای «این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی و شعارهایی به زبان گیلکی خواسته های صنفی خود را فریاد زدند. در میان این شعارهای خود خواهان آزادی اسماعیل گرامی و زندانیان بازنشسته شدند. در پایان طی بیانه ای از ریاست تامین اجتماعی درخواست اجرای ماده ۹۶ داخلی تامین اجتماعی و دائمی شدن همسان سازی قید شده بود که به امضا حاضرین رسیده و تحویل مدیر کل تامین اجتماعی گیلان شد .تجمع بعد از ۱ ساعت با همان نظمی که شکل گرفته شده بود به کار خود پایان داد.

Share on Google+Share on Facebook