حقوق کارگران باید بر طبق کمپین ٢٠/١٠ باشد!

ه گزارش خبرنگار پیام سندیکا، از تاریخ ۷دی ماه ۱۴۰۰ بعد از پرداخت دستمزد کارگران پتروشیمی متانول کاوه شهرستان «دیر» استان بوشهر، که حداقل حقوق طبق قانون کار را می گیرند، کارگران اعتصاب کردند. خبر این اعتصاب و متوقف ماندن تولید مسوولین از جمله فرماندار و رئیس اداره کار و دستگاه های امنیتی شهرستان را برای رسیدگی به مشکلات حقوقی کارگران وارد شرکت پتروشیمی متانول کاوه کرد. مسوولین با حضور در بین کارگران از نزدیک با کارگران گفتگو کرده و با دیدن فیش حقوقی کارگران، قول پیگیری و رفع این مشکل را دادند .

اینکه مسوولین واکنش نشان داده و میان کارگران آمدند نشانه خوبی است، اما کارگران نباید پیگیری مشکلات خود را فراموش کنند. طبق مقررات کمپین ٢٠/١٠ همه کارگران شاغل در نفت و گاز باید بر طبق کمپین حقوق دریافت کنند و از مفاد آن بهره مند گردند.

Share on Google+Share on Facebook