نان، همبستگی، پیروزی!

اعتراضات سراسری به حق بازنشستگان تامین اجتماعی در یکشنبه های اعتراض، تجمعات سراسری آموزگاران، کارگرانی که حقوق های عقب افتاده دارند، خشم کارگران معادنی که از کار بیکار شده اند و جمع شدن های مرتب مردمی که از قمارخانه بورس ضربه دیده اند فقط یک پیام دارد: «نان مان را ربوده اند».

پلیس سیاسی و دولت برای این اعتراضات به حق جز دستگیری، تهدید تلفنی، احضارهای مرتب کنشگران و پرونده سازی هیچ پاسخی نداشته اند. غارت منابع تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی که از اوایل دهه ٨٠ رقم خورد و پیوسته ادامه دارد و مدیران بی خاصیتی که جز بله قربان گویی و گرفتن حقوق های نجومی عرضه دیگری ندارند، بختکی هستند که دولت ها آنان را به ما تحمیل کرده اند.

دوستان کنشگر، باید از همه شیوه های اعتراضی برای دست یافتن به حق مان استفاده کنیم. باید به میان بازنشستگان رفته آنان را با خود همراه کنیم. هر جا بازنشسته ای هست ما نیز باید در آنجا حضور داشته و آگاه کنیم و متحد شویم.

در هر یکشنبه اعتراضی شرکت کنیم، از آموزگاران مان حمایت کنیم و اتحاد را در میدان به نمایش بگذاریم.

چاره کار «نان، همبستگی، پیروزی» اتحاد در میدان است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک

بازنشستگان مستقل قزوین

بازنشستگان شهاب خودرو

بازنشستگان صنعت چاپ

٣ اسفند ١٤٠٠

Share on Google+Share on Facebook