*اعتصاب همچنان ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اعتصاب در پتروشیمی آدیش صنعت و مخزن سازی به پیمانکاری کرمی ادامه دارد. بیش از ٢٠ روز است که ١٢٠ کارگر در اعتراض به عدم افزایش حقوق طبق مصوبه مدیر منطقه ویژه با ٣٨ درصد همچنان در خانه مانده و زیر بار این زورگویی کرمی نمی روند.
هر چند اقای کرمی به کارگران پیام داده است که ٢٠/١٠ را پذیرفته اما با کوچکترین افزایش حقوقی هم موافقت نکرده است. البته نام آقای کرمی به عنوان پیمانکار متخلف به مسولین شرکت اعلام شده است امیدواریم هرچه زودتر حقوق کارگران را ٣٨ درصد افزایش بدهد قبل از اینکه با ایشان از مراکز قانونی برخورد شود.
از دوستان بیکار هم سپاسگزاریم که به جای برادرانشان به این پیمانکاری مراجعه نکرده اند

کارگر برادر کارگر

Share on Google+Share on Facebook