یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی این هفته در شهرهای قزوین، تهران، اهواز، کرمانشاه، رشت، کرج، کرمان و تبریز در اعتراض به عدم تصویب افزایش مستمری ها که با مخالفت دولت صورت گرفته بود، برگزار شد. مستمری بگیران از قبل اعلام کرده بودند که تا پایان اردیبهشت منتظر واریز حقوق های جدید می مانند هر چند که کانون ها اعلام کرده بودند که افزایشی صورت نخواهد گرفت. بازنشستگان امروز اعلام کردند تا واریز حقوق ها طبق افزایش اعلام شده توسط شورای عالی دستمزد به تجمع خود ادامه خواهند داد. با اینکه کانون های بازنشستگان در سراسر کشور از بازنشستگان خواسته بودن تا در تظاهرات گروههای مستقل بازنشستگی شرکت نکنند و فرصت دهند تا آنان با مذاکره موضوع را حل کنند اما در اهواز بازنشستگان در خیابان راهپیمایی کرده و در قزوین تعداد بازنشستگان بسیار چشمگیر تر از همیشه بود.

در تهران از همان ابتدای صبح تمامی راههای منتهی به مجلس بسته شده بود و هر پیرمرد و پیرزنی می بایست با نشان دادن اسناد هویتی به راه خود ادامه می داد با ارایه کارت ملی از آن عکس گرفته می شد و سپس بازنشسته را به سمتی دیگر راهنمایی می کردند. امروز بیش از 15 نفر بازنشسته ای که اسناد هویتی نداشتند دستگیر شدند.
تعداد لباس شخصی ها و زنان جوان نیروی انتظامی بسیار چشمگیر تر از روز کارگر بود.

تظاهرات قزوین

Share on Google+Share on Facebook