٢٠/١٠ در همه پروژه ها اجرا می شود!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به اعتصاب سال گذشته و اجرا شدن ٢٠/١٠ در اکثر پروژه ها کارگران دیگر پروژه ها هم می بایست همت کنند و برای ١٠ روز مرخصی شان تلاش کنند. هر چند در شرکت هایی چون ناورود در پتروپالایش هنوز۲۴روز کار و۶ مرخصی است و زیر بار کمپین نرفته اند و هر کارگری هم که اعتراض کند برگه اخراجی به دستش می دهند اما کارگران باید متحد شده و این شرکت را هم به ٢٠/١٠ پیوند دهند. سندیکا هم به شما کمک خواهد کرد البته فعالیت هایی در خصوص اینگونه تخلفات انجام داده ایم که حتمن تا چند روز آینده گزارشش را خواهیم داد.
شرکت آی جی سی واقع در پروژه جفیر هم متاسفانه هنوز کارکرد ۲۴ روزکار و ٦ روز مرخصی در آنجا اجرا می شود که باید همت کرده به کمک سندیکا ٢٠/١٠ را اجرایی کنیم.
در ضمن پیمانکاران نفت ستاره رمضان کرمی و جاسم فرامرزی که حق کارگران را می خورند، لیست نفراتی که برایشان کار می کنند به دست ما رسیده به این افراد اخطار می کنیم به سمت کمپین بیایند قبل از آنکه نامشان را افشا کنیم.

Share on Google+Share on Facebook