اعتصاب در آتیه سازان پرشیا!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٥٠ نفر از کارگران در شرکت آتیه سازان پرشیا دیروز ٢٦ خرداد بخاطر قبول نکردن شرایط کمپین ٢٠/١٠ دست به اعتصاب زدند. کارفرما تسویه این افراد را داد. کارگران در اعتراض به شرایط ٢٢/٨ که شرکت اعمال کرده دست به اعتصاب زده بودند. برای تعدادی از کارگران اخراج شده 2 میلیون واریز شده ولی مابقی نیروها در خوابگاه مانده اند تا واریزی برای همه صورت پذیرد. این شرکت با توجه به اینکه تخلفاتش به بازرسان وزارت نفت وگاز ارسال ودر حال بررسی می باشد، هنوز روی تخلفاتش در خصوص نادیده گرفتن حق وحقوق کارگران بی جهت ایستادگی می کند.
لذا بدین وسیله به همه کارگران اطلاع رسانی می شود که این شرکت تحریم نیرو میباشد و به هیچ عنوان پشت به برادران خود نکرده و برای کار به این شرکت خلافکار مراجعه ننمایند.
کارگران پروژه ای عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران