یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، با ایستادگی بازنشستگان اهوازی و ترک نکردن خیابان امروز ٥ تیرماه بانشستگان رشت، اراک، کرمانشاه، اردبیل، تهران، قزوین هم به بازنشستگان اهوازی پیوسته خیابان ها را از اعتراض خود خروشان کردند. با آنکه اطلاعیه های پشت سرهم خانه کارگری ها و کانون های بازنشستگی سراسر کشور بازنشستگان را از تجمع برحذر می داشتند و حتا با شایعه اینکه شنبه شب آقای رییسی در مورد مستمری بازنشستگان صحبت مهمی ایراد خواهد تمام سعی خود را در سردرگمی هرچه بیشتر بازنشستگان به کار بردند. حداقل بگیران که متوجه کلاه گشادی که به نام افزایش حقوق سرشان گذاشته شده امروز به تجمعات بازگشتند.
در اهواز مانند همیشه راهپیمایی از استانداری به فرمانداری با شعار:« فریاد فریاد/از این همه بیداد» انجام شد.
در رشت تعداد بازنشستگان از تجمع قبلی بیشتر بود و بازنشستگان با شعار:«فقط کف خیابون/به دست میاد حقمون» را تکرار می کردند.

در اراک، کرمانشاه، اردبیل شعارهایی علیه آقای رییسی داده شد.
در قزوین جلوی استانداری و تامین اجتماعی از پلیس انباشته شده بود و اجازه ایستادن به هیچکس داده نمی شد.
در تبریز با تهدیدهایی که رهبران معترض بازنشستگان با آن روبرو شدند متاسفانه مدتی است تجمعی صورت نمی گیرد.
در تهران تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی به نمایندگی از بازنشستگان در خبرگزاری کار ایران (ایلنا) حضور یافتند و نسبت به افزایش ناقص حقوق خود که بر خلاف مصوبه شورای عالی کار است، اعتراض کردند. آنها در مصاحبه ای با یکی از خبرنگاران نسبت به افزایش ناقص حقوق بازنشستگان گفتند:«طبق مصوبه شورای عالی کار حداقل بگیرانی که قرار بود ۵۷.۴ درصد به حقوقشان افزوده شود، تنها ۴۶ درصد افزایش یافته است و سایر سطوح را نیز با ۱۰ درصد محاسبه کرده اند. نسبت به احکام حقوق بازنشستگان که افزایش همسان‌سازی یک میلیون و دویست هزار تومان سال گذشته را در افزایش حقوق امسال در احکام جدید محاسبه نموده اند» این مصاحبه فردا در خبرگزاری ایلنا منتشر خواهد شد.

Share on Google+Share on Facebook