کمپین مونتاژکاران پیروز خواهد شد!

از ٥ مرداد ماه که کمپین افزایش حقوق مونتاژکاران آغاز شده است ٨ روز می گذرد و در این مدت کارفرمایان تلاش کردند با تفرقه افکنی میان اعتصابیون و یا با استخدام اعتصاب شکن این کمپین را به شکست بکشانند که تاکنون موفق نبوده اند. ناگفته نماند که کارگرانی که بجای برادرانشان به سرکار رفته بودند با گفتگو دوباره به خانه بازگشتند. با توجه به گرانی هایی که همچنان در جامعه سرعت گرفته است دستمزدی که بتوان با آن زندگی کرد خواست قانونی هر کارگری اشت.
در گفتگویی که سرپرست کارگاه پیمانکار فرجود با نماینده کارگران پروژه ای آقای گیلانی نژاد داشتند آقای موسوی ادعا کرده است که کسی را بلک لیست ننموده و می خواهد پروژه اش را به کار اندازد و از استخدام مونتاژکار هم ابایی ندارد.
به پیمانکاری فرجود می گوییم به جای اینکه به بدهی های خود اضافه کنید و تاخیر پروژه بیشتر از این نشود با مونتاژکارانتان کنار آمده تا ٣٠ میلیارد منفی بودنتان بیشتر نشود. کارگر آسایش می خواهد و شما هم کار، پس به جای ضرر دادن با افزایش حقوق کارگرانتان موافقت کنید.
دوستان کارگری هم که به جای برادران اعتصابی سرکار رفته اید بدانید که این اعتصاب برای افزایش حقوق همه مونتاژکاران است و به سود شماست. اگر در حال حاضر هستند مونتاژکارانی که با ١١ میلیون کار می کنند به دلیل این است که در سال گذشته پشت کمپین ٢٠/١٠ را خالی کرده اند و امروز باید با این حقوق ناچیز کار کنند. به خانواده اتان فکر کنید و آنان را اینقدر فقیر نگه ندارید.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران حامی کمپین مونتاژکاران است و به همه کارفرمایان اعلام می کنیم حاضر به گفتگو برای پیدا کردن راه حلی مناسب هستیم.

متحد باشیم پیروزیم

Share on Google+Share on Facebook