در شرکت پترو پارس قدرت چه می گذرد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت پتروپارس قدرت واقع در پتروپالایش کنگان سایت ٢ بین نفرات اجرا و دفتری تبعیض قائل شده و تا کارگران اجرا اعتصاب می کنند حقوق های این کارگران را پرداخت می کند ولی ٢٠ نفر از نفرات دفتری حقوق خرداد ماه رو نگرفته و هرچه هم به مدیریت فشار می آورند امروز و فردا می کند.

به آقای نادری هشدار می دهیم هرچه زودتر حقوق کارگران دفتری را پرداخت کند. طبق قراری که نماینده کارگران پروژه ای (گیلانی نژاد) با مدیریت و بازرس منطقه ویژه گذاشته اند هیچ کارفرمایی حق ندارد حقوق کارگران را عقب بیاندازد همانگونه که بیمه ها را طبق لیست پرداختی به کارگران به تامین اجتماعی رد می کنید خوش حساب باشید و حقوق کارگران تان را پرداخت کنید. همچنین بیمه تیرماه و مرداد کارگران را نیز واریز کنید.

Share on Google+Share on Facebook