کارگران از خواست های خود دست برنمی دارند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، فرسایشی شدن روند اجرایی شدن خواست های کارگران سکوهای نفت گاز با مسوولین وزارت کار، شرکت نفت امروز دوشنبه ٢٣ آبان ادامه دارد. امروز در جلسه ای که در عسلویه با حضور نماینده وزارت نفت و یکی از مدیران نفت گاز به نام آقای شهبازی و نماینده وزارت کار و مقام های امنیتی صورت گرفت متاسفانه نمایندگان کارگران را به جلسه راه ندادند. شنیده های حاکی است آقای شهبازی قبلن طرح طبقه بندی مشاغل را در شرکت فلات قاره اجرایی کرده و در جلسه هم به محاسبات انجام شده ایراداتی را وارد کرده است.

آنچه با کارگران در هفته گذشته توافق شده بود، مقرر بود که نمایندگان کارگران در بررسی توافق نامه شرکت داشته باشند و تا آخر هفته قبل افزایش دستمزدها بطور قطعی اعلام و تا دیماه این افزایش در حقوق کارگران اعمال گردد.

آقای شهبازی برای بررسی وضعیت قراردادها تا روز پنجشنبه در عسلویه ماندگار است.

Share on Google+Share on Facebook