مراسم سالروز قانون کار در خانه کارگر!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز 29 آبان مراسم بسیار محدودی در دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر در خیابان طالقانی برگزار شد. خانه کارگر که مدعی است صدها هزار نفر عضو فقط در تهران دارد، با وجود دعوت سازماندهی شده از اعضای ویژه اش اما باز هم صندلی هایش خالی ماند. کمتر از 150 نفر در این مراسم دست چین شده شرکت کرده بودند و طبق معمول کسانی که وضعیت اسفبار کنونی طبقه کارگر حاصل عملکرد آنان است سخنرانان جلسه بودند. در این مراسم بی عرضه هایی چون حسن صادقی، حسین کمالی، علیرضا محجوب که از کنار طبقه کارگر به سرمایه دار تبدیل شده اند در نقش مخالفین دو آتشه ظاهر شده و داد سخن دادند. پس از سخنرانی های بی محتوا از حاضرین با زرشک پلو با مرغ پذیرایی شد تا این مراسم نشانگر حد بالای پدرسوخته بازی باشد. پلومرغی که فقط عده ای خاص باید بخورند.

در این مراسم جمعی از بازنشستگان متحد نیز در مقابل در حضور داشتند که به پخش متنی اعتراضی علیه بیمه تکمیلی و عملکرد کانون های بازنشستگی بی خاصیت، مبادرت ورزیدند و افرادی خاص نیز از آنان فیلم می گرفتند.

Share on Google+Share on Facebook