پیروزی کارگران بهمن دیزل قزوین شادباش!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اعتصاب کارگران بهمن دیزل قزوین در روز اول آذر که در اعتراض به اضافه کاری های اجباری صورت گرفت با موفقیت به پایان رسید.

در کارخانه بهمن دیزل اضافه کاری های اجباری روزانه به مدت ٤ ساعت و روز پنجشنبه ها باعث گردید تا کارگران با توجه به اخطارهای پی در پی به مدیریت اعتصاب را در همه بخش های کارخانه رقم بزنند. کارگران که شعار:« کارگر داد بزن / حقت تو فریاد بزن » را سر داده بودند و بعضی از کارگران هم روی پیراهن هایشان شعار « زن زندگی آزادی » را نوشته بودند با راهپیمایی و دعوت به اعتصاب سایر کارگران مدیریت را در یک موقعیت غافلگیر کننده گذاشتند. مدیریت که قبلن توسط نیروهای گوش به فرمان خود به کارگران پیام داده بود که اعتصاب را با خشونت پاسخ خواهد گفت، بعد از ظهر همان روز اتمام به لغو اضافه کاری نمود اما کارگران قانع نشده و اعلام کردند که دستمزدهایشان هم مناسب نیست. مدیریت مجبور گردید نه تنها ٢٠ درصد به حقوق کارگران اضافه کند بلکه نسبت به افزایش تولید هم مبلغ ٥ میلیون تومان به کارت کارگران واریز کرد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک این پیروزی را به کارگران با شهامت بهمن دیزل شادباش می گوییم.

Share on Google+Share on Facebook