سرمایه داری عامل فساد و ویرانی اخلاق جامعه

فساد گسترده در میان مدیران دولتی از دهه شصت با افشای اختلاس 123میلیادر ی رفیق دوست رقم خورد و با ماجرای 3000میلیاردی اختلاس مدیر عامل بانک ملی آقای خاوری به اوج رسید . اما این قصه پایانی ندارد و پدر خوانده های مافیایی ثروت و قدرت در فولاد آریا ، در خشکبار عسگراولادی ، پدر خوانده نفت بابک زنجانی وپدرخوانده شرکت های هواپیمایی محسن رفسنجانی … و  دیگرانی که در صف افشای نامشان هستند، باقی مانده اند. در آخرین افشاگری محسنی اژه ای گفته است که رد پای 15 تن ازمسوولین سازمان ها و نهادهای مختلف در زمین خواری های زمین های حیران در میان .است

سرمایه داری فرهنگ، اخلاق، سیاست، اقتصاد خود را دارد و رواج می دهد. فرهنگ سرمایه داری تنهایی و خود پرستی است ، اقتصادش وابسته به خارج و اخلاق چاپلوسانه و برده وار و سیاستی ضدانسانی را پیش می برد

Share on Google+Share on Facebook