بیمه های تکمیلی و سرگردانی کارگران!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، یکی از خواسته های قدیمی کارگران و بازنشستگان ذوب آهنی موضوع ارتقا بیمه تکمیلی دانا در راستای فراگیری مراکز درمانی بود. بیمه تکمیلی دانا با همه مراکز داندنپزشکی در اصفهان و شهرهای مجاور قرارداد ندارد و کارگران می بایست اول هزینه های داندنپزشکی را از جیب خود پرداخت کنند و سپس برگ هزینه ها را به بیمه دانا رسانده پس از مدتی طولانی هزینه های خود را دریافت کنند. با توجه به هزینه های سنگین داندنپزشکی و دستمزدهایی که حتا از پس مخارج زندگی بر نمی آید و کارگرانی که در معرض انواع صدمات در محل کار خود هستند می بایست به جای سرگردانی، از بیمه ای کارآمد و آسان برخوردار باشند نه اینکه سرگردان کوچه و خیابان شوند. کارگران طی نامه ای به بخش اداری ذوب آهن درخواست کرده اند که نه تنها مراکز داندنپزشکی بیشتر گردد بلکه هزینه های ارسالی به این بیمه هرچه زودتر در حساب کارگران ریخته شود.

Share on Google+Share on Facebook