پیگیری های کارگران سکوهای نفتی ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، از اوایل دیماه و گفتگو با مهندس متجلی نماینده شرکت نفت با کارگران سکوهای نفتی امروز بابت «بک پی» ٤ ماه اول سال و مرداد ماه مبلغ ٥ میلیون به حساب کارگران ریخته شد. مابقی طلب های کارگران از جمله حق دریا نیز روز دوشنبه با قول داده شده ریخته خواهد شد. متاسفانه دو نماینده کارگران شرکت فاتح صنعت آقایان ندیم و افشاری مورد فشار قرار گرفته اند. آقای ندیم به سکوی دیگری منتقل شد و آقای افشار در خشکی نگه داشته شده است تا قراردش پایان یابد و بعد تمدید قرارداد نشود.

کارگران بارها به آقای متجلی گفته اند باید قراردادهای لغو شود و قرارداد تازه نوشته شود تا بک پی و حق دریا و سایر مزایای دیگر به صورت به روز به آنان تعلق گیرد. چرا که اگر حادثه ای برای کارگری پیش آید و یا بازنشسته شود، کارگران با قرارداد قدیم مستمری دریافت خواهند کرد. یکی دیگر از اجحافاتی که به کارگران می شود موضوع دوره های آموزشی است که در روزهای مرخصی به آنان تحمیل شده و هیچ وجهی بابت این روزها به آنان تعلق نمی گیرد.

Share on Google+Share on Facebook