گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارگران زندانی!

با توجه به آزاد شدن واله زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش و میلاد درویش مستند ساز امروز امیدواریم که علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هم هرچه سریعتر آزاد بشود. اما متاسفانه  با توجه به مراجعات مکرر همسر علی نجاتی به اطلاعات شوش فقط یک بار علی نجاتی به همسرش تلفن کرده و اعلام نموده که حالش خوب است. متاسفانه تاکنون از محل نگهداری علی نجاتی خبری در دست نیست.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 6/7/94

 

Share on Google+Share on Facebook