Archive for ژوئن 2023

فشار کاری در ذوب آهن بیداد می کند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با بازنشسته شدن بیش از ٥٠ کارگر ذوب آهنی فقط در هفته اول خرداد ماه و جایگزین نشدن برای کار آنان، فشار کاری بر روی کارگران شاغل در ذوب آهن بیداد می کند. به عنوان مثال کارگاه چدن ریزی ذوب آهن از کمبود نفرات رنج می برد. این کارگاه در سال گذشته مجبور شد در تغییر طرح قالب های ریخته گری جهت ارتقای راندمان و کیفیت چدن که باعث صرفه جویی اقتصادی برای ذوب آهن شد، از جان مایه بگذارد.

در بخش ١١٦ مدیریت فناوری اطلاعات کمبود نیروی متخصص به ٥٠ درصد رسیده است. این در حالی است که مدیریت ذوب آهن موضوع طبقه بندی را با ٥ میلیون افزایش پرداختی می خواهد به فراموشی به گذراند و از استخدام نیروی جدید هم طفره می رود تا با همین تعداد کارگر به سودهای افسانه ای برسد.

نان برای زندگی، نه جان برای نان! (٢٦)

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، از ٥ هزار کارگر پروژه ای شاغل در سایت ١ بوشهر ٦٠ درصد با توافق های شفاهی افزایش ٥٠ درصدی حقوق به سرکار بازگشته اند و ٢هزار کارگر اعتصابی همچنان بر روی خواسته های کمپین پافشاری کرده خواستار افزایش دستمزدها تا ٧٩ درصد هستند. متاسفانه کارگران به کار گرفته شده فقط به صورت شفاهی به کار بازگشته اند و این نقطه ضعف اساسی بازگشت به کارشان است.

اما آنچه قابل ذکر است موضوع تاخیر در پروژه هاست که کارفرمایان با نپذیرفتن خواسته های کارگران متحمل شده اند. این ضرر بیش از افزایشی است که کارگران خواستار آنند. در حقیقت ضرری که کارفرمایان از این اعتصاب خورده اند را می شد از روز اول با پذیرفتن خواسته های کارگران، از آن جلوگیری کرد.

نان برای زندگی، نه جان برای نان! (٢٥)

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٤ هزار کارگر پروژه ای پتروشیمی گچساران با افزایش ٣٢ درصدی افزایش حقوق به سرکار بازگشتند. اکثر این کارگران را کارگران بومی تشکیل می دهند. کمکی ها با قول ١٣ میلیون تومان و با ٢٤/٦ به سرکار رفته اند. جوشکاران، فیترها، داربست بندها، رنگ و عایق، پایپینگ و….. نیز به سرکار بازگشته اند. در این میان آنچه تعجب آور است این است که این کارگران ساده ترین قوانین کمپین را رعایت نکرده اند و فقط با قول افزایش ٣٢ درصدی حقوق به کار بازگشته اند از قرارداد خبری نیست و کیفیت غذا افتضاح و مقدارش بسیار کم است و بیمه های کارگران ساده رد می شود.

محسن سعیدی، علی سعیدی و فولادی پیمانکاران نابکار عایق و رنگ هستند و در دغلبازی دست دیگر پیمانکاران را بسته اند.

ما می دانیم که این نیرنگ ٣٢ درصد افزایش تا چند روز دیگر با بدقولی پیمانکاران آشکار خواهد شد و نیروها خواهند فهمید که کمپین ٢٠/١٠ چرا به راه افتاد و به دنبال چه بود.

پیکرها بر خاک، آرمان ها بر پاست!

رفیق کارگران جابر فرجاد سندیکالیست بزرگ و کارگری شجاع به ابدیت پیوست.

جابر فرجاد از زمره کوشندگان سیاسی بود که به فعالیت های سندیکایی روی آورد و دبیر انجمن صنفی رانندگان کامیون آذربایجان شرقی شد. او صدای رسای بازنشستگان تبریز و همکار ارزشمندی برای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران بود. او با کوله باری ارزشمند از تجارب سیاسی و کارگری و فعالیت های درخشان صنفی در کنار رانندگان تبریزی در اعتصابات سراسری در سالهای ٩٠ ایستاد و آنچه حق رانندگان کامیون بود را با کوشش های خستگی ناپذیر به همراه دیگر رانندگان بدست آورد.

او از همکاران نشریه پیام سندیکا بود و نشریه ما را توسط رانندگان کامیون در سراسر ایران به دست زحمتکشان می رساند و نقش ارزنده ای در پراکندن آگاهی در میان هم صنفی های خود داشت. …بیشتر