سخنرانی مهدی یزدی

سخنرانی مهدی یزدی از سازندگان جان پناه کارگر توچال در پنجاه سال قبل

ایشان این سخنرانی را به مناسبت نکوداشت پنجاهمین سال ساخت جان پناه کارگر که توسط گروه کوهنوردان فلزکار درکنار این جان پناه ایراد کرده اند.

در ساخت این جان پناه گروه کوهنوردان فلزکار وابسته به سندیکای کارگران فلزکارمکانیک تحت سرپرستی ناصرگارسچی کارگر کارخانه ارج و اعضای گروه کوهنوردی شامل اسکندر صادقی نژاد-کارگر میل لنگ تراش-جلیل انفرادی کارگر تعمیرکار کارخانه پارس آمریکا،محسن عبدلی کارگر کارخانه پارس آمریکا ،محمدولایتی کارگر کارخانه پارس آمریکا ، اسفندیارجمالی تراشکار شرکت واحد پیشقدم بودند.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران