گزارش خبرنگار پیام سندیکا از خواسته های کارگران کارگاه 51 مدیریت نت مکانیک ذوب آهن

1-در کارخانه مدام عنوان می شود که بدهی های کارخانه زیاد است ، چرا از مدیران عامل قبلی خواسته نمی شود بگویند این بدهی ها چگونه و چرا بوجود آمده و تقصیر کیست؟

2- کارگاه 51 مهمترین قسمت کارخانه است و تمامی تعمیرات سنگین شرکت به عهده کارگران این قسمت است . چرا مزایای سختی کار این کارگران همچنان پایین است؟ کارگران این قسمت در خصوص مرخصی ساعتی و روزانه و دریافت این مرخصی در ابتدای روز مشکل دارند.

3- چرا اختلاف دریافتی کارگران این قسمت با وجود مشکلات و سختی کار با مدیران این قسمت این قدر زیاد است؟ همچنین در بخش امور رفاهی؟

4- بعضی از کارگران این قسمت که قرارداد کار معین دارند و کارشان هم تخصصی است ، چرا باید حقوق یک کارگر ساده را دریافت کنند؟

5- چرا سختی کار و بیمه کارگران کارگاه 51 قبل از تبدیل وضعیت به صورت خدماتی محاسبه می گردد؟

6- کارگران پیمانکاری کارگاه 51 سه ماه است حقوق دریافت نکرده اند. آیا بهتر نیست نظارت مدیران اداری و مالی نسبت به این ظلم آشکار بیشتر شود ؟ چرا ما نباید بصورت مستقیم با ذوب آهن قرارداد داشته باشیم؟ خاصیت این پیمانکاران جز کلاه گذاشتن سر کارگران و اجحاف به آنان چیست؟

8- رختکن بهداشتی در بخش نت مکانیک کم است.

9 – برخورد پرسنل بیمارستان با کارگران و خانواده هایشان مناسب نیست

10- چرا با افزایش تولید شرکت ذوب آهن همچنان بدهی ها پا برجاست؟ مدیران قبلی نباید بازخواست شوند؟

11- آیا بهتر نیست فیش حقوقی مدیران ذوب آهن هم شفاف سازی شود تا معلوم شود چقدر از بدهی ها را این دریافتی ها در فیش حقوقی باعث می شوند.

Share on Google+Share on Facebook