گزارش خبرنگار پیام سندیکا از خواسته های کارگران کارگاه 51 مدیریت نت مکانیک ذوب آهن

1-در کارخانه مدام عنوان می شود که بدهی های کارخانه زیاد است ، چرا از مدیران عامل قبلی خواسته نمی شود بگویند این بدهی ها چگونه و چرا بوجود آمده و تقصیر کیست؟

2- کارگاه 51 مهمترین قسمت کارخانه است و تمامی تعمیرات سنگین شرکت به عهده کارگران این قسمت است . چرا مزایای سختی کار این کارگران همچنان پایین است؟ کارگران این قسمت در خصوص مرخصی ساعتی و روزانه و دریافت این مرخصی در ابتدای روز مشکل دارند.

3- چرا اختلاف دریافتی کارگران این قسمت با وجود مشکلات و سختی کار با مدیران این قسمت این قدر زیاد است؟ همچنین در بخش امور رفاهی؟

4- بعضی از کارگران این قسمت که قرارداد کار معین دارند و کارشان هم تخصصی است ، چرا باید حقوق یک کارگر ساده را دریافت کنند؟

5- چرا سختی کار و بیمه کارگران کارگاه 51 قبل از تبدیل وضعیت به صورت خدماتی محاسبه می گردد؟

6- کارگران پیمانکاری کارگاه 51 سه ماه است حقوق دریافت نکرده اند. آیا بهتر نیست نظارت مدیران اداری و مالی نسبت به این ظلم آشکار بیشتر شود ؟ چرا ما نباید بصورت مستقیم با ذوب آهن قرارداد داشته باشیم؟ خاصیت این پیمانکاران جز کلاه گذاشتن سر کارگران و اجحاف به آنان چیست؟

8- رختکن بهداشتی در بخش نت مکانیک کم است.

9 – برخورد پرسنل بیمارستان با کارگران و خانواده هایشان مناسب نیست

10- چرا با افزایش تولید شرکت ذوب آهن همچنان بدهی ها پا برجاست؟ مدیران قبلی نباید بازخواست شوند؟

11- آیا بهتر نیست فیش حقوقی مدیران ذوب آهن هم شفاف سازی شود تا معلوم شود چقدر از بدهی ها را این دریافتی ها در فیش حقوقی باعث می شوند.