Archive for نوامبر 2021

جواد نوشین، کارگر پیشکسوت و از اعضای پیشین شورای متحده مرکزی شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و عاشق طبقه کارگر به مسافرتی ابدی رفت

من مسافر شب پیما،

چون تندیسی فسردم.

ایستادم، خم شدم، نشستم،

خفتم، جان دادم، خاک شدم،

بادم افشاند.

و به دست چرخش جاوید سپرد،

تا به لبخند پیروزی تو بنگرم،

ای نبیره من!

جواد نوشین، کارگر پیشکسوت و از اعضای پیشین شورای متحده مرکزی( ١٣٢٧ تا ١٣٣٢) و همراه و همکار سندیکای کارگران حریربافی چالوس شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و عاشق طبقه کارگر به مسافرتی ابدی رفت. …بیشتر

٤ آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، گسترده تر باد!

٢٥ نوامبر، زنان در سراسر جهان علیه خشونتی که جامعه سرمایه داری و به تبع آن خانواده، محیط کار و تحصیل بر آنان روا می دارد، اعتراضی سراسری علیه این بی عدالتی جنسیتی را فریاد زده خواهان محو آن هستند. در تمام جهان، زنان از خشونت های کلامی، رفتاری، خانوادگی، قومی و ظالمانه تر از همه خشونت طبقاتی سیستماتیک رواج داده شده در جامعه رنج می برند. این خشونت سیستماتیک از بی عدالتی در دستمزد برابر و همسنگ مردان، تبعیض در موقعیت های شغلی و تحمیل کار شاق خانگی و تبلیغ جنس دوم می باشد.

متاسفانه در کشور ما کودک همسری و بدتر از آن، به دلیل فقر مالی و فرهنگی در بلوچستان ایران و افغانستان، فروش دختران و زنان به عنوان کنیز رواجی بی سابقه یافته است. تلاش سیستم جهانی نئولیبرالیسم برای به انزوا کشاندن انسانها و بویژه زنان از طریق فردگرایی و سپس فروش آنان به عنوان کالا در کشورهای مدرن اروپایی و آمریکایی به عنوان مدلینگ، تبلیغ سیگار، مشروبات الکلی و اشاعه برهنگی و تبدیل همه اینها به کارگر جنسی صورت می گیرد تا زنان را از وجه انسانی خود دور کرده و تبدیل به کالایی مصرفی و دور انداختنی بعد از مصرف کنند. …بیشتر

مشکلات کارگران ایران خودرو و مدیریت بی عرضه!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در مهرماه امسال موضوع اجرای قانون سخت و زیان آور همچنان در صدر مشکلات کارگران ایران خودرویی بوده و هست. کارگران با اعتراضات مداوم خود اجرای این قانون را خواستارند.

همچنان کیفیت بد غذا در شیفت ها مورد اعتراض کارگران به صورت مرتب می باشد. با آنکه انواع و اقسام کارشناسان تغذیه در ایران خودرو مشغول به کارند اما نه مدیریت و نه کارشناسان تغذیه متوجه نشده اند که غذایی که در روز پخت و بسته بندی می شود طی 10 ساعت تا موقع توزیع و مصرف تازگی خود را از دست داده و به صورت بیات میان کارگران خسته شیفت شب توزیع می شود که با بی رغبتی آنان مواجه شده و نیمه کاره غذای خودشان را رها می کنند.

پیام سندیکا، شماره ۱۰٥ آبان سال ۱۴۰۰منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ۱۰٥/ سال دهم/ آبان ۱۴۰۰ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
…بیشتر

تحلیلی از اعتصاب در کارخانه های ایران خودرو!

در هفته گذشته زنجیره ای از اعتصابات، ایران خودرو را در نوردید. این اعتصابات ابتدا در تبریز و سپس تهران و خراسان را نیز در برگرفت.

به مدد فضای مجازی و ارتباطات گسترده کارگران در این فضا با اطلاع رسانی و هم اندیشی، که سالهاست جزو تجربیات کوشندگان کارگری قرار گرفته است، با ارسال فیش حقوقی کارگران ایران خودرو تهران به برادرانشان در تبریز اولین جرقه اعتصاب زده شد. مزایای کارگران ایران خودرویی و حقوق های نسبتن بهتر از کارگران تبریزی و تبعیض آشکار بین کارگران دو شهر خشم کارگران تبریزی را ببار آورد. سه روز اعتصاب در این کارخانه در گرفت که پس از قول های مدیرعامل ایران خودرو تبریز مبنی بر یکسان کردن برخی مزایا و حقوق ها و قول اجرای طبقه بندی مشاغل، اعتصاب موقتن به پایان رسید. با رسیدن خبر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در تبریز، این بار کارگران ایران خودرو تهران با اعلام خواست اجرای طبقه بندی مشاغل از روز شنبه ٢٠ آبان دست به اعتصاب غذا زده و از رفتن به رستوران خودداری کردند تا روز ٢٢ آبان که هم بدنه سازی و هم مونتاژ دست به اعتصاب نشسته زدند که با آمدن مدیرعامل به میان کارگران و دادن قول افزایش حقوق ٥ درصدی و افزایش مبلغ بن کالا از ٤٠٠ هزار تومان به ٥٠٠ هزار تومان و سکوت درباره طبقه بندی مشاغل، اعتصاب به پایان رسید. پس از این دو اعتصاب، در خراسان هم کارگران ایران خودرویی چند روز اعتصاب کرده و هر سه شیفت به اعتصاب پیوستند. …بیشتر

پیگیری کمپین ٢٠/١٠ ادامه دارد!

با پیگیری های انجام یافته توسط نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای آقای مازیار گیلانی نژاد نامه زیر با شماره ٣١٤٦ در دبیرخانه اداره کل بازرسى وزارت نفت در تاریخ ٣٠/٨/ ١٤٠٠ ثبت گردید.

حضور محترم مدیر کل بازرسی وزارت نفت

با توجه به نامه های شماره ٢١٩٠ به تاریخ 15/6/400 و نامه 227706 به تاریخ 17/6/400 که در آن خواسته های کارگران پروژه ای ذکر شده و همچنین در دیدار ١٧ شهریور که به همراه نمایندگان ١٠ هزار کارگر پروژه ای در خدمت یکی از مسوولین وزارت نفت بودیم و ذکر موارد تخلف پیمانکاران را اعلام نمودیم و سپس اسناد تخلف را به بازرس محترم نفت ارایه شده است. در روز ١٩ آبان ٤٠ تن از نمایندگان ٢٠٠ کارگر شرکت پایندان شاغل در پروژه خط گوره به جاسک تلمبه خانه شماره ٥ بندرعباس به دلیل عقب افتادن حقوق ها با یکی دیگر از مسوولین وزارتخانه دیداری داشتند که حقوق ها و بیمه ها در روز بعد بطور ناقص پرداخت شده است. موارد تخلف مکرر و همیشگی شرکت پایندان و پیمانکار مربوطه آقای صالحی به شرح زیر می باشد: …بیشتر

دستهای پلید نابکاران از قانون کار کوتاه!

نمایندگان مجلس در اقدامی چند وجهی، دستاوردهای کارگران را نشانه گرفته و برای خشنودی سیاستگذاران نئولیبرالی، حمله به این دستاوردها را آغاز کرده اند. ابتدا همسان سازی بازنشستگان را در مجلس بی اثر کرده آنگاه به سراغ بانک رفاه رفته تا در قمارخانه بورس واردش کنند و حالا به دنبال اصلاح قانون کار به نفع مافیای نذر و اشتغال اصفهان هستند.

قانون کاری که در همه جهان به حمایت از کارگران می پردازد؛ در کشور ما با تلاش مدیران مافیایی رانتخوار با بخشنامه ها به کناری گذاشته شده و حالا باید اصل آن را با نابودی ٨ ساعت کار، کم اثر کردن بیمه تامین اجتماعی با تبدیل دفترچه های بیمه به ورق پاره، لغو حداقل دستمزد و فرستادن کارگران به بیمه های خصوصی چون صندوق آینده ساز کارگر بیچاره کن، نقطه پایانی به حقوق کارگران نهاده و آنان را برده وار به کار کشید. …بیشتر

دشمنان زیست بوم میهنی و چپاولگران خانواده های کارگران روزی به بن بست خواهند رسید!

کسانی که درست روبروی مردم ایستاده اند و پیکان تند کین خواهی و سودورزی را به سوی سرمایه های میهنمان پرتاب نموده اند را هیچ گریزی از جبر اجتماعی و تاریخی نخواهد بود و هر اندیشمند خردمندانه ای با خواندن ماتیکانهای تاریخی و بازگشت به گذشته های پیشین به این باور رسیده است و او هم استوار همچون کوه به پیکار با همه کژی ها و پلشتی ها برخاسته و به گونه ای خردمندانه راه خود را پیدا نموده است.

ما به این باور رسیده ایم که جوش و خروش مردم رانده شده از درگاه فرمانروایی در پیکار برای انجام خواسته های قانونی و راستین خودشان پایانی ندارد و روز به روز در هر گوشه ای از این سرزمین جاوید که هم اکنون به نومیدی رسیده اند به دنبال راه گزینه های خردمندانه برای برون رفت از آسیبهای پیش رو بوده و سالیان درازی است که در برابر چپاولگری های زورمداران سینه سپر نموده اند و همچنان پیشگام پیکارهای هوده خواهی یا حق طلبانه گشته اند. …بیشتر

پایان اعتصاب در ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اعتصاب غذایی که روز شنبه ابتدا از بدنه سازی ایران خودرو شروع شده بود و روز بعد به مونتاژ رسید و سپس روز دوشنبه به اعتصاب نشسته در سالن تولید انجامید، با ورود مدیرعامل در بین کارگران و قول افزایش ٥ درصدی حقوق و افزایش مبلغ بن خرید کالا از ٤٠٠ هزار تومان به ٥٠٠ هزار و عدم صحبت در مورد طبقه بندی مشاغل، کارگران به سرکار رفته و فعلن اعتصاب غذای خود را نیز شکسته اند.

آنچه در این میان بی تردید ادامه دار خواهد بود موضوع از دست دادن قدرت کارگران و اعتراض های مدام آنان است.

مصایب بیمه تکمیلی دانا برای کارگران ذوب آهنی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بیمه تکمیلی دانا با آنکه بیش از یکسال از قراردادش با ذوب آهن می گذرد اما هنوز نتوانسته است کاستی هایش در امر درمان را برای کارگران ذب آهنی رفع کند. از جمله:

١- در شهرهای نجف آباد و زرین شهر کلینیک دندان پزشکی طرف قرارداد کم دارد.

٢- داروخانه های طرف قرارداد در شهر اصفهان با این بیمه دانا بسیار اندک هستند.

٣- شهر ابریشم اصلن مراکز درمانی طرف قرارداد با این بیمه را ندارد. …بیشتر