٤ آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، گسترده تر باد!

٢٥ نوامبر، زنان در سراسر جهان علیه خشونتی که جامعه سرمایه داری و به تبع آن خانواده، محیط کار و تحصیل بر آنان روا می دارد، اعتراضی سراسری علیه این بی عدالتی جنسیتی را فریاد زده خواهان محو آن هستند. در تمام جهان، زنان از خشونت های کلامی، رفتاری، خانوادگی، قومی و ظالمانه تر از همه خشونت طبقاتی سیستماتیک رواج داده شده در جامعه رنج می برند. این خشونت سیستماتیک از بی عدالتی در دستمزد برابر و همسنگ مردان، تبعیض در موقعیت های شغلی و تحمیل کار شاق خانگی و تبلیغ جنس دوم می باشد.

متاسفانه در کشور ما کودک همسری و بدتر از آن، به دلیل فقر مالی و فرهنگی در بلوچستان ایران و افغانستان، فروش دختران و زنان به عنوان کنیز رواجی بی سابقه یافته است. تلاش سیستم جهانی نئولیبرالیسم برای به انزوا کشاندن انسانها و بویژه زنان از طریق فردگرایی و سپس فروش آنان به عنوان کالا در کشورهای مدرن اروپایی و آمریکایی به عنوان مدلینگ، تبلیغ سیگار، مشروبات الکلی و اشاعه برهنگی و تبدیل همه اینها به کارگر جنسی صورت می گیرد تا زنان را از وجه انسانی خود دور کرده و تبدیل به کالایی مصرفی و دور انداختنی بعد از مصرف کنند.

زنان کارگر در کشورمان نه تنها دستمزدهایی بسیار حقیرانه می گیرند که با حداقل حقوق گاه 3 برابر فاصله دارد بلکه در معرض خشونت های جنسی و جسمی به ویژه دختران جوان قرار دارند. مرگ مرضیه طاهریان کارگر کارخانه ریسندگی در سمنان تحقیر زنان و انسانیت بود. مرضیه ۲۱ ساله جان خود را به علت گیر کردن مقنعه اش به دستگاه از دست داد چرا که سودجویی کارفرمایش برای تعبیه نکردن ایمنی او را جوانمرگ ساخت.

تلاش زنان کشورمان در عرصه های علمی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و حتا خانوادگی برای زدودن این تبعیض و خشونت همگانی، ستودنی است. بیاییم دست در دست مادران، همسران، خواهران، دختران خود، این تلاش غیرانسانی سیستم نئولیبرالی سرمایه داری را از سیمای خانواده، محل کار، جامعه بزداییم. این کار شدنی است اگر ما بخواهیم.

درود ما به زنان مبارزه این راه سپیده قلیان، نرگس محمدی، نسرین ستوده، عالیه اقدام دوست…. و به ویژه این روز را به زنان تلاشگر و گمنام کشورمان که در پویش های اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، ورزشی در تکاپو برای سربلند ساختن زنان و اینکه زنان از مردان هیچ چیزی کم ندارند، را شادباش می گوییم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک

بازنشستگان صنعت چاپ

بازنشستگان شهاب خودرو

بازنشستگان مستقل قزوین

٣ آذر ١٤٠٠