سرمایه داری فاقد روحیه انسان دوستی است!

صدرا کودکی چهار ساله ای که پدرش راننده ی تاکسی و مادرش پرستار سالمندان است، با چانه ای پاره شده به بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر برده شد. چانه ی بچه را بخیه زده اند ولی در پایان کار که مادر کودک گفته توانایی پرداخت هزینه ی صد و پنجاه هزارتومانی را ندارد، به دستور مسئول کادر پزشکی، بخیه های چانه ی بچه را کشیده اند و گفته اند به سلامت! این خبر را وزیر بهداشت تایید نموده است.

هشداری که سالهاست در رابطه با پولی شدن خدمات اجتماعی خاصه بهداشت داده میشود و عموما دولت با بی تفاوتی از کنار آن عبور می کند ، امروز ببینید به چه مرحله ای وارد شده است. تا همین اواخر فقرا را یا پذیرش نمی کردند یا اینکه تا زمان تهیه ی هزینه ی درمان، در بیمارستان گروگان نگاه می داشتند. حالا ولی صنعت پزشکی در مقام یک سرمایه دار بدن و روح زحمتکشان را به جرم بی پولی شکنجه میکند. اتفاقی را که در بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر رخ داده است باید بمثابه ی یکی از توصیه های صندوق بین المللی پول به دولت ایران در نظر گرفت. جایی که پزشکان تشخیص داده اند، می توان از خیر صد هزار تومان پول و نیم ساعت وقتی که صرف شده گذشت، ولی لازم است تا با تنبیه خانواده ای بی پول، پیامی قدرتمند را به سایر فرودستان صادر کنند. پیامی که ازمسیر بدن کودکی چهار ساله به آینده ی طبقه ی کارگر ایران مخابره میشود

فاصله ی چند دقیقه ای میان زدن و گشودن این بخیه ها ، دقایقی نمادین است از جراحی اقتصادی با الگوی صندوق بین المللی پول و جدیت متوحشانه اش را در تماس با تهیدستان.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

94/9/16