اموال کانون بازنشستگان تهران چه مقدار است؟

با آنکه بارها از هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران خواسته شده است وضعیت مالی و دارایی های کانون بازنشستگان تهران را شفاف سازی کرده و عملکرد مالی را در سایت کانون بطور شفاف با اسناد ارایه کند با یک پاسخ چه از سوی بازرسین و چه از سوی هیات مدیره مواجه شده اند:« مسایل مالی کانون محرمانه است»

اینکه هیات مدیره کانون از گفتن مقدار مالی کانون به بازنشستگان طفره می روند آیا به دلیل این نیست که نمی خواهند برداشت ها و حیف و میل ها آشکار شود؟ هیات مدیره باید در مورد :

1-مقدار خرید زمین در سلمان شهر برای خانه سازی شفاف سازی کند که چه مبلغ پول پرداخت شده است و چه کسانی در پیشنهاد خرید زمین و خرید آن دخیل بوده اند و اسناد شفاف سازی شود

2-تعداد خانه های خالی، اداری و تجاری کانون چه مقدار است و درآمدهای شان چه میزان است و به جیب چه کسانی می رود یا نمی رود؟

3-دریافتی، مزایا، حق جلسات، ماموریت های هر یک از اعضای هیات مدیره و بازرسین چه میزان است؟

4- تعداد کارمندان کانون و وضعیت حقوق آنان چقدر است؟ در حالی که بسیاری از بازنشستگان حاضرند رایگان کار کنند ولی از توان آنان استفاده نمی شود چرا؟

5- مقدار سهام کانون بازنشستگان تهران در بورس چقدر است؟

6- مقدار درآمد اعضای هیات مدیره کانون تهران از بیمه تکمیلی چه میزان است؟

7- رابطه پولی کانون تهران با کانون عالی چه میزان است؟

8- سیاهه هزینه های کانون تهران چه مقدار بوده و در چه مواردی است؟

9- درآمد کانون از غرفه های اجاره داده شده در محل همکف کانون چقدر است؟

با توجه به کسر مبالغی از فیش های حقوقی بازنشستگان بابت بیمه تکمیلی حق مسکن و غیره، ما می خواهیم این اموال در میان بازنشستگان به صورت سهام توزیع شود که در زمان درگذشت اعضا، به وارث و یا به صورت ریالی در اختیار خانواده متوفا قرار گیرد تا مبالغ کسر شده به جیب مافیا نرود.

بازنشستگان مستقل و متحد تهران