وزیرکاری که قانون کار نمی داند!

وزیر کار به همراه کارفرمایان منتخب اتاق بازرگانی با مشورت افراد ضد کارگری چون پروفسور غنی نژاد استاد دانشگاه و دانش آموخته دانشگاههای سرمایه داری فرانسه، برای تفرقه اندازی در میان زحمتکشان نه تنها به دنبال نابودی قانون کار و برچیده شدن سازمان تامین اجتماعی می باشند بلکه حق زندگی برای خانواده های کارگر و همه مزدبگیران قایل نیستند. وزیر کار در آخرین مصاحبه خود اعلام کرد:«شش ماه است به دنبال منطقه ای کردن دستمزد بودیم ولی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار قبول نکردند. حقوق فردی که روی اسکله کار می کند و آنکه در تهران زیر کولر کار می کند باید متفاوت باشد»

آیا وزیر کار نمی داند در قانون کار ماده ای وجود دارد برای طبقه بندی مشاغل تا کسی که کاری طاقت فرسا یا به قول ایشان در روی اسکله کار می کند باید مزد بیشتری به دلیل شرایط کاری دریافت کند و آن کارگری که در فضای مناسب تری نسبت به کارگر اولی کار می کند بر حسب شغل خود و آسانی آن، مزد متفاوتی دریافت کند. البته دستمزد آن فردی هم که زیر کولر کار می کند باید جوابگوی معیشت یک خانواده 3/3 نفری را تامین کند.

وزیر نادان و ضد کارگر،

اگر شما به این موضوع اعتقاد راسخ داشتی نمی بایست حقوق کارمندان سازمان تامین اجتماعی بسیار بالاتر با مزایای عالی تر نسبت به دیگر کارگران ایران را اجازه تفاوت می دادی.

وزیر دروغگو و قانون گریز،

طبقه بندی مشاغل برای کارگری که در ریخته گری، پای کوره های مذاب، جوشکار زیر آب، کارگران پروژه ای در عسلویه چه مونتاژ کار و چه فیتر و حتا کمکی که در دمای 60 درجه کار می کند حقوقی متناسب با وضعیت شغلی آنان، در نظر گرفته و احتیاجی به منطقه ای کردن دستمزد نیست. شما دلتان به حال کارگر نسوزد و قانون طبقه بندی مشاغل را در همه موسسات تولیدی و خدماتی و درمانی اجرایی کنید.

طبقه بندی مشاغل و اخراج پیمانکاران نیروی انسانی از خواسته های اصلی همه مزدبگیران در سراسر کشور است. برای اجرایی شدن این دو خواسته دست به دست هم دهیم.

تحریریه پیام سندیکا