کمبود نیرو در ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، گروه زیادی از کارگران و کارکنان ایران خودرو در نوشتارهای نصب شده در پنل های اطلاع رسانی به کسری و کمبود نیرو در سالن های تولیدی معترض هستند.

در سال گذشته بیش از 2 هزار کارگر، بازنشسته شده ایران خودرو را ترک کرده به خانه رفتند و هیچ کارگری به جای آنان استخدام نگردید. این در حالی است که در 5 سال گذشته حتا 20 درصد هم به جای بازنشستگان، استخدامی صورت نگرفته است.

فشار کاری در خطوط تولیدی، اضافه کاری های اجباری و بازنشسته نکردن کارگرانی که در سال قبل به بازنشستگی رسیده اند و امسال قرار است بعد از پرداخت 4 درصد سخت و زیان آور به سازمان تامین اجتماعی در مرداد ماه کارخانه را ترک کنند، از مهمترین موضوعات کارگری ایران خودرو شده است.

کارگران در نامه ای به مدیرعامل و مدیر منابع انسانی کمبود نیرو را صدر مشکلات خود دانسته اند.

مدیران ایران خودرو در این خصوص روزه سکوت گرفته اند.