مقررات کمپین ١٠/٢٠

با درود به همه کارگران پروژه ای،

کمپین برای افزایش حقوق، لیست بیمه درست، بهبود وضعیت رفاهی در حد شرکت نفت، و در یک کلمه حذف شرکت های پیمانکاری و استخدام رسمی همه کارگران در شرکت نفت برنامه ریزی می شود. به همین دلیل تا رسیدن به حذف شرکت های پیمانکاری از عرصه نفت و گاز و نیروگاهی مقررات کمپین ١٠/٢٠ توسط همه کارگران و کارفرماها باید رعایت شود.

آلف) دستمزد

١-افزایش دستمزدها طبق لیست ارایه شده در گروهها. هیچ کارگری حق ندارد از دستمزد تعیین شده پایین تر قرارداد بنویسد.

٢- دستمزدها بر حسب ٢٠ روز کار با ٨ ساعت کار روزانه، اضافه بر 8این ساعت اضافه کار محسوب می شود.

٣- ٢٠ روز کار ١٠ روز مرخصی تا در کمپین های بعدی ١٤روز کار ١٤ روز مرخصی، رعایت شود.

٤- پرداخت دستمزدها روزانه یا هفتگی و یا ماهانه طبق قانون کار. در صورت رعایت نکردن این مورد توسط کارفرما اطلاع به سندیکای کارگری و دست کشیدن از کار تا پرداخت دستمزد.

٥- هر ساله طبق نظر نمایندگان کارگران پروژه ای و سندیکای کارگری دستمزدها افزایش خواهد یافت.

٦- در صورت افزایش ندادن دستمزدها پیمانکار تحریم کارگری خواهد شد تا بدون کارگر بماند و از پروژه اخراج شود.

٧- پس از قبول تست کارگر، باید فورن با کارگر قرارداد بسته یک نسخه قرارداد به او داده شود. تا زمان نگرفتن قرارداد، کارگر حق کار ندارد. در صورت پذیرفته نشدن کارگر هزینه رفت و آمد باید پراخت شود.

٨- همه کارگران پروژه ای تحت پوشش قانون کارند و باید از مزایای قانونی همچون بیمه، عیدی و سنوات بهره مند شود حتا با یک روز کار.

٩- کارگران اورهال از مالیات معاف هستند و پیمانکار حق کسر مالیات از حقوقشان را ندارد ولی مزایای قانونی را باید مطالبه کنند.

١٠- ایمنی محیط کار بخشی از دستمزد کارگر و مهمترین بخش آن است که باید از سوی کارفرما رعایت اکید شود. در صورت ایمن نبود محیط کار و یا نبود وسایل ایمنی کارگر حق کار ندارد.

١١- ایمنی محیط کاری در پروژه های نفت و گاز و نیروگاهی طبق استاندارد شرکت نفت و شرکت های نفتی جهانی باید اجرا شود.

١٢- حق بیمه بخشی از دستمزد کارگر است. لیست بیمه مطابق با پرداختی کارگر باید تنظیم شود نه بصورت کارگر ساده و یا جدول تامین اجتماعی، تا کارگر در زمان بازنشستگی طبق حقوق دریافتی بازنشسته شده و مستمری خوبی بگیرد.

١٣- غذا طبق استاندارد شرکت نفت، محل خواب پاکیزه در حد هتل، سرویس های بهداشتی مطابق مدیران، سرویس های حمل و نقل مدرن همگی بخشی از دستمزد کارگر است که پیمانکار این مبلغ را از شرکت بالادستی گرفته و باید به کارگر ارایه دهد. اجازه دزدی به پیمانکار در این خصوص را ندهیم.

ب)کمپین (اعتصاب)

کمپین(اعتصاب) حق کارگر است و طبق اصل ٢٧ قانون اساسی به همه مردم ایران حق اعتصاب، تجمع، راهپیمایی را بدون داشتن سلاح و توهین به اصول دین مجاز شناخته شده است. اعتصابات کارگری طلب کردن عدل که یکی از اصول دین است می باشد. به همین دلیل:

١- در هر پروژه کارگران باید از میان خود نماینده ای انتخاب کرده به سندیکای کارگری جهت حل و فصل مشکلات معرفی کنند.

٢-در هر کمپین پس از مذاکره نماینده کارگران با کارفرما، به سندیکای کارگری اطلاع داده با هماهنگی سندیکا و اعلاام به کارفرما، کمپین(اعتصاب) در یک پروژه کلید خواهد خورد.

٣- در کمپین های سراسری پس از مذاکرات نمایندگان همه پروژه ها با هماهنگی سندیکا و خردجمعی، کمپین سراسری در روز معین و ساعت مشخص آغاز خواهد شد.

٤- در کمپین سراسری همه با هم دست از کار کشیده و همه با هم پس از موفقیت اعتصاب به پروژه باز خواهیم گشت. هیچ رشته ای حق ندارد به تنهایی اعتصاب را لغو و یا به پروژه بازگردد.

٥-در کمپین ها و تحریم های کارگری شرکت ها، هیچ کارگری حق ندارد اعتصاب شکنی کند در این صورت کارگر اعتصاب شکن بایکوت و هیچ کارگری حق حرف زدن و مراوده با او را ندارد.

٦- در طول کمپین سراسری یا در یک پروژه، از ارسال عکس و فیلم به سایت ها و افراد مشکوک خودداری کرده هم خود کارگر و هم کمپین را از اتهامات امنیتی حفظ کنیم. ارسال خبر و عکس و فیلم فقط به سندیکای کارگری مجاز است.

٧- در زمان کمپین سراسری با نمایندگان خود و سندیکای کارگری در ارتباط باشید. در محل زندگی با کارگران پروژه ای شهرتان ارتباط گرفته نمایندگانی را برای حل و فصل مشکلات خود انتخاب کرده به سندیکای کارگری مرتبط کنید.

٨- هرگونه تفرقه افکنی از سوی هر کسی در هنگام کمپین سراسری و یا کمپین در یک پروژه، محکوم است و از سوی سندیکای کارگری بایکوت خواهد شد.

٩- هرگونه توهین و تحقیر کارگران و سندیکاهای کارگری از سوی مدیران شرکت ها با تحریم کارگری پاسخ داده خواهد شد.

اعتصاب و تحریم کارگری قدرتمندترین سلاح کارگر برای مبارزه با حق خوری کارفرمایان است.

حذف شرکت های پیمانکاری(برده داری نوین) خواست همه کارگران ایران است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٣٠ فروردین ١٤٠٣