تحریم کارگری!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت ساتراپ مستقر در پتروشیمی دنا حقوق کارگرانی که سال گذشته در بهمن ماه برایش کار کرده بودند را در آخر فروردین امسال پرداخت کرد. این شرکت بدحساب حتا مبلغ لیست بیمه دیماه کارگرانش را هم به تامین اجتماعی رد نکرده است.

شرکت ساتراپ در آگهی های کاری که منتشر کرده است دنبال استخدام جوشکار و مونتاژ کار است. بدین طریق به همه کارگران جوشکار و مونتاژ کار بیکار اعلام می کنیم از کار کردن برای این شرکت بدحساب خودداری کنند تا بدون کارگر مانده و دیگر از این غلط ها نکند.

شرکت ساتراپ در پتروشیمی دنا توسط سندیکای کارگری و گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها، تحریم کارگری است.