یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٢ اردیبهشت بازنشستگان در شهرهای اراک، اهواز، اصفهان، کرمان، کرمانشاه، قائمشهر، تبریز، تهران دست به تجمع اعتراض آمیز در خصوص تعلل کانون های بی عرضه بازنشستگی و کانون عالی بازنشستگان و سیاست های ضد کارگری دولت و قانون گریزی آشکار وزارت کار، زدند. در اهواز بیش از ١٠٠ بازنشسته ضمن راهپیمایی شعار:«ایران پر درآمد/ مسوول بی کفایت/ چه بر سر تو آورد- زیر بار ستم نمی کنیم زندگی/ جان فدا می کنیم/ در ره آزادگی/ ننگ بر این بردگی ننگ بر این بردگی» را دادند. در اراک بیش از ٢٥٠ کارگر ضمن راهپیمایی و تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی شعار:«نه مجلس نه دولت/ نیستند به فکر ملت- ننگ ما ننگ ما/ وزیر الدنگ ما- دولت خیانت می کند/ مجلس حمایت می کند» را سر دادند. در تبریز بیش از ١٠٠ بازنشسته در حیاط کانون بازنشستگان گرد آمده و اعتراض خود را به وضعیت کنونی معیشت و درمان بازنشستگان اعلام کردند. در کرمانشاه بیش از ٢٠٠ بازنشسته شعار:«اجاره های سنگین/ در این دولت ننگین- فقط کف خیابان/ به دست میاد حقمان» را داده و به سخنرانان خود گوش فرا دادند. در کرمان ٣٠ بازنشسته معترض به داخل کانون بازنشستگی رفته مشکلات خود را عنوان کرده از هیات مدیره خواستند دست از تعلل بر داشته اقدام جدی برای موضوعات مطروحه بکنند.

در تهران بیش از ٦٠ بازنشسته در مقابل کانون عالی گرد آمده و در اعتراض به تعلل کانون ها و وضعیت خراب معیشتی و درمانی به صحبت های سخنرانان گوش دادند. آنان شعار:«وزیر بی مسولیت/ اخراج باید گردد- وزیر سرمایه دار/ اخراج باید گردد» و طی نامه ای به کانون عالی نوشتند:«خانواده بازنشسته یک خانواده عادی نیست و دارای عروس و داماد و نوه است»در مورد افزایش مستمری ها طبق ماده ٩٦ تاکید کردند.

بیش از ٧٠٠ بازنشسته فولاد در تهران، اصفهان، قائمشهر در مقابل صندوق بازنشستگی فولاد تجمع کرده خواهان اجرای مصوبه ١٥ مهر ماه شدند و شعار:؟«یه اختلاس کم بشه/ مشکل ما حل میشه» را دادند.

در همین روز ١١ کارگر اخراجی فولاد خوزستان در مقابل مجلس در تهران جهت بازگشت به کار، ٤٠٠ کارگر کاغذ سازی پارس مقابل فرمانداری شوش جهت بازگشت به کار ١٠٠ کارگر اخراجی، تجمع کردند.

آنچه مشهود است با گرانی های روز افزون و سیاست های ضد کارگری نئولیبرالیستی تجمعات افزایش یافته و تعداد شرکت کنندگان نیز فزونی خواهد گرفت.

0 views