رعایت قوانین کمپین ١٠/٢٠ به نفع کارگران است!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ١٢٠٠ کارگر فازهای 22 و 24 و پالایشگاه 12 با تحمیل کارفرما از جمله شرکت پرادکو، قرارداد های خود را با ٢٥ درصد افزایش امضا کردند. این در حالی است که طبق مقررات کمپین و اعلام لیست حقوقی نمی بایستی هیچ کارگری کمتر از ٣٥ درصد افزایش را قبول کند و قراردادی امضا کند.

متاسفانه با خبر می شویم که در بعضی دیگر از پروژه ها کارگران با ٢٠ درصد افزایش و ٢٢ روز کار قرارداد بسته اند. از جمله در شرکت آوای جهان بین، پترو پالایش مکران.

دوستان کارگر،

رعایت قوانین کمپین ١٠/٢٠ به نفع شما و همه کارگران است. هیچ کارگری حق ندارد ٢٠ روز کار ١٠ روز مرخصی را نادیده گرفته و قرارداد امضا کند.