تحریم کارگری پیمانکاران بدحساب!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت ساتراپ مستقر در پتروشیمی دنا حقوق کارگرانی را که سال گذشته در بهمن ماه کار کرده اند را در آخر فروردین پرداخت کرده و لیست بیمه کارگران از دیماه تاکنون به بیمه ارسال نگردیده است و در حال حاضر دنبال جوشکار و مونتاژ کار می گردند.

همچنین ١٥٠ کارگر شرکت آوای جهان بین پترو پالایش مکران جاسک که در خصوص افزایش دستمزد طبق کمپین اعتصاب کرده بودند با توهین پیمانکار رامین خسروی اهل هفشجان روبرو شده و ١٠ نفر را اخراج و سپس با مقاومت کارگران 20 درصد به حقوق ها افزوده است.

از همه کارگران می خواهیم که برای کار به پیمانکار رامین خسروی مراجعه نکنند و شرکت ساتراپ را نیز بدون مونتاژکار و جوشکار بگذارند تا این شرکت های بدحساب بدانند کارگران با هم اتحاد دارند و اجازه این گونه حق خوری ها و توهین ها را نخواهند داد.

رامین خسروی با این بی تربیتی شخصیت خود را به نمایش گذاشته و این بد دهنی را به حساب کارگران با شرف هفشجان نخواهیم گذاشت. کارگران غیرتمند هفشجان جواب این توهین رامین خسروی در شهر سکونتش خواهند داد.