دوشنبه های اتحاد!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز 3 اردیبهشت بیش از هزار بازنشسته مخابرات در شهرهای شیراز، اصفهان، تهران، همدان، اهواز، اراک، خرم آباد، مریوان، سنندج، رشت، اردبیل، کرمانشاه، ارومیه، بندرعباس، کرمانشاه، تبریز در اعتراض به اجرا نشدن آیین نامه استخدامی و رفاهی 1389 و سایر مطالبات معیشتی و درمانی به خیابان آمدند. در تبریز بازنشستگان با شعار:« معیشت خواروبار/ به روز باید گردد» در اردبیل:«قانون بیمه مطالبات/ گمشده تو مخابرات» مریوان:« مدیران دروغگو/ خجالت خجالت» سنندج:« اجرای آیین نامه/ حق مسلم ماست» همدان:« شرکت پر درآمد/ چه بر سر تو آمد» اهواز:« 14 سال خیانت/ مخابرات خجالت» را دادند.

در شهرهای تهران و کرمانشاه بازنشستگان تامین اجتماعی در همبستگی با بازنشستگان مخابرات به جمع آنان پیوستند. در کردستان حضور بانوان بازنشسته چشم نواز بود.

آنچه مسلم است در روزهای پیش رو این تجمعات پرشورتر و انبوه بازنشستگان شهرهای دیگری را نیز در بر خواهد گرفت. سیاست های نئولیبرالیستی همه را چه شاغل و چه بازنشسته را گرسنه می خواهد.