مبارزه برای افزایش دستمزدها ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پروژه های گوناگون خبر می رسد در گل گهر سیرجان 35 درصد افزایش همه پیمانکاری ها اعمال کرده اند. در نیروگاه اتمی بوشهر ٢٥ درصد افزایش اعمال شده که دستمزد کارگر ساده از ٢٠ میلیون به ٢٤ میلیون ارتقا یافته است. در پتروشیمی بوشهر سایت ١ شرکت سازه پاد افزایش ٢٢ درصدی اعمال گردیده است.

شرکت اکسیر صنعت و شرکت ستاره تاراز افزایش دستمزدهایشان مطابق ٣٥ درصد اعلامی نبوده و به کانکشن کاری که سال گذشته ١٦ میلیون می گرفته است امسال ٢٠ میلیون می دهند، کمکی ها از ١١ میلیون به ١٥ میلیون افزایش دستمزد داشته اند. غذا بی کیفیت، خوابگاهها افتضاح و عقب افتادن حقوق ها بطور مرتب ٢ ماهه است.

شرکت فولاد کوشان سبز پیمانکای کوروش قیصری رعایت هیچ کدام از قوانین کمپین را انجام نمی دهد. این پیمانکاری ٤٠٠ کارگر خود را در آخر اسفند اخراج کرده بیمه دیماه و بهمن را واریز نکرده است و عقب افتادن حقوق ها در این پیمانکاری به روالی عادی تبدیل شده است.

دوستان کارگر، برای پروژه هایی که قوانین کمپین را رعایت نمی کنند، کار نکنیم.