پیروزی کمپین ١٠/٢٠ با اتحاد نیروها!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با گردهمایی پیمانکاران هفشجانی و اعلام روز جمعه کار تمام وقت، آنان جوشکاران و گروه پایپینگ و کمکی ها را مجبور می کنند روز جمعه را تمام وقت کار کنند تا حقوق کامل بگیرند.

در حالی که مقررات کمپین ١٠/٢٠ اعلام می کند ٢٠ روز کار ٨ ساعته با حقوق اعلام شده توسط لیست سندیکای کارگری. از ٨ ساعت بیشتر باید به کارگران اضافه کار داده شود و روز جمعه طبق قانون کار نصف روز باید حقوق یک روز دریافت شود.

اینکه عده ای برای کارگران قوانین ضد کمپین ١٠/٢٠ می گذارند جز تفرقه اندازی حاصلی نخواهد داشت و فقط به نفع پیمانکاران می باشد. روز جمعه روز استراحت و بازیابی نیروی کار است تا با انگیزه بهتر و توان بیشتر برای هفته پیش رو آماده شود. کار تمام وقت روز جمعه کارگران را خسته تر و خطای انسانی را بالا خواهد برد. به همین دلیل تحمیل کارکردن بعد از ناهار روز جمعه یک استثمار واقعی کارگران است.

به همه کارگران تاکید می کنیم قوانین کمپین را رعایت کنند و از کار کردن برای پیمانکاران ضد کمپین خودداری نمایند.

اتحاد نیروها و رعایت قوانین کمپین باعث رونق سفره های ماست!